Boekenpraat


 Subforum Algemene Indonesiëpraat 
84 bezoekers

Startpagina
Je bent nu in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > Bekijk onderwerp

18-01-2015 01:48 · [nieuws] Politieagent Indonesië gepakt met xtc-pillen  (0 reacties)
18-01-2015 01:32 · [nieuws] Nederlander Ang Kiem Soei geëxecuteerd in Indonesië  (3 reacties)
17-01-2015 01:27 · [nieuws] Brandstofprijzen opnieuw flink verlaagd  (0 reacties)
16-01-2015 02:13 · Indonesië gaat veroordeelde Nederlander executeren  (160 reacties)
05-08-2014 23:16 · [nieuws] Jakarta wil parkeermeters gaan plaatsen  (0 reacties)

nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen
dangdude03
Gebruiker
User icon of dangdude03
spacer line
 In 1894 ondertekenden de voornaamste Dayakstamhoofden van Borneo een verdrag dat voorgoed een eind moest maken aan het rituele koppensnellen. Op sporadische uitbarstingen na zou de overeenkomst meer dan honderd jaar standhouden – tot verre nazaten van de ondertekenaars rond de millenniumwisseling besloten dat de tijd gekomen was om tot de eigen wortels terug te keren.

Vlak voor de eerste en kort na de laatste escalatie reisde Kees Ruys door Kalimantan. Naast een dierbaar portretje van zijn toneelspelende grootvader, die zich op een van zijn Indische tournees met een ‘Dajakschen bediende’ had laten fotograferen, droeg hij het negentiende-eeuwse meesterwerk In Centraal Borneo mee, een reisverslag van de Nederlandse arts Anton Willem Nieuwenhuis, die het toen nog nauwelijks in kaart gebrachte eiland als eerste westerling wist te doorkruisen.

In de voetsporen van Nieuwenhuis volgt Ruys de Kapuasrivier in de richting van het diepe binnenland, op zoek naar maagdelijke jungle, wilde orang-oetans en nomadische Punan. De voorouderlanden is een even meeslepend als hilarisch, rijk gedocumenteerd verhaal over reizen door een wankelende Indonesische provincie.

Ik heb 'm al besteld, hoewel hij pas 17 mei uitkomt.dangdude03
Gebruiker
User icon of dangdude03
spacer line
 

In 1948 schreef M.H. Székely-Luofs Tjoet Nja Din, de geschiedenis van een Atjehse vorstin.
Cut Nyak Dhien (nieuwe spelling) is een grote heldin in Aceh en in heel Indonesië zijn straten naar haar vernoemd.
Naar het boek van Székely-Luofs heb ik een samenvatting van haar biografie gemaakt:

De Minangkabouwse Raja Mahudum Sati verdreef de heidense Mantirs in het Sultanaat Aceh op zoek naar goud. Daar kreeg hij echter te maken met de machtige Sultan Jeumaloj, vorst van Aceh, en werden zijn volgelingen door diens goedgetrainde leger in de pan gehakt. Alleen Mahudum Sati, hoe ze ook op hem inhakten, stierf niet. Uiteindelijk werd hij voorgedragen aan de Sultan en moest hij gesmolten ijzer drinken, maar bleef ongedeerd. Dit gebeurde ongeveer 100 jaar voordat Dhien en Umar werden geboren, als neef en nicht van deze Minangkabouwse voorvader. Honderd jaren verstreken. Jeumaloi was reeds lang geleden begraven even buiten de oude sultanstad Kota Raja. Op de troon in de kraton zat (slechts als symbolische drager van de oude geheiligde tradities) Sultan Alaiddin Mohammad Sjah. Het oude Sultanaat was in drie federaties uiteen gevallen: oost zuid en west.


Cut Nyak Dhien

In één van deze gewesten werd in 1847 Cut Nyak Dhien geboren, dochter van de nieuwe vorst Ulubalang Nanta Setia. Ruim een kwart eeuw later, in 1875, moest zij samen met haar eerste man Teuku Imam Lamgna, vluchten voor het geweld van de Hollandse Generaal Pel. De Hollanders hadden in een ‘Tractaat’ van 1824 de Engelsen in Singapore beloofd zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van Aceh. Ze wilden de monopoliehandel drijven, zonder bloedvergieten, maar met veel winst. Ook de Sultan tekende het Tractaat. Maar er moest een einde gemaakt worden aan de Acehse anarchie, vooral die op zee. En het lag in Nederlands koloniaal belang dat zíj en niet de Engelsen of de Amerikanen dat einde maakten. In Batavia rustte men in diep geheim een expeditieleger uit. Te Penang werden 1500 geweren en 5000 vaten buskruit naar Aceh versleept. Te Penang zetelde de observerende Acehse ‘Raad van Achten’ die Kota Raja inlichtte en oorlogsmateriaal aankocht.

De stemming in te Batavia werd militant en In Aceh heerste opgewonden verbittering. Nooit was de Hollander meer gehaat; niet eens nog zo zeer als de ‘Kaphé’- de ongelovige -, maar ronduit als de Hollander, de agressieve kolonisator in de Archipel, de nazaat van de Oost Indische Compagnie. Na mislukte diplomatieke onderhandelingen ving op 8 april 1873 de ontscheping aan van Hollandse, Javaanse en Ambonese troepen op het Acehse strand, en wanneer de invasietroepen verder landinwaarts trokken, vond een verwoed treffen plaats en de eerste zegen was aan de Hollanders toen de grote moskee Beitu Rahaman door brand werd verwoest. Nog in hetzelfde jaar kwam opperbevelhebber, generaal van Swieten met een krijgsmacht van 8000 man aan soldaten in Aceh terug. Opnieuw werd er zwaar gevochten en uiteindelijk werd de Dalam, het eens zo hechtte bolwerk, verblijfplaats van generaties Acehse vorsten bezet. Alleen was er niemand. De Sultan was met zijn gevolg op de vlucht geslagen, maar werd uiteindelijk gedood.

Inmiddels had de vorst van een ander district, Ulubalang Nèh, zijn diensten bij de Hollanders aangeboden. Dit tot grote verontwaardiging van Nanta Setia, Dhien en haar man, die dan ook weigerden met de Hollanders te onderhandelen. Bloedige gevechten tussen Nèh en Nanta en tussen de Hollanders en Nanta waren het gevolg, totdat de westmoesson de rivieren deed stijgen en de loopgraven vol deed stromen. Kort hierna werd Nèh vermoord en zijn zoon werd de nieuwe Teuku Nèh, die eveneens de Hollanders trouw bleef. De gevechten laaiden weer op en het land van Nanta dreigde door de Hollanders bezet te worden. Nanta, Dhien en haar man met gevolg vluchtten met tegenzin de bergen in, terwijl de razende onderwerpingoorlog in alle hevigheid doorging. Een Arabier, Seid – Abd – Ul – Rahman genaamd dacht dat hij de geroepen man was om het Acehse rijk uit het verval op te richten en tot een nieuwe eenheid te brengen en met Turkse hulp en bendehoofden als Teuku Umar en Teuku Tirò lukte het hem een leger samen te stellen om de machtige ‘kompeuni’ het hoofd te bieden.

Maar Seid hield zich niet aan zijn belofte, liep over naar de Hollanders en verraadde de verblijfplaats van de guerrillastrijder Lamgna, Dhien’s man, die spoedig daarna werd gedood tot groot verdriet van Dhien. Niet lang hierna trouwde ze met haar jonge neef en bendeleider Teuku Umar. Er was door de Hollanders een nieuwe Sultan aangewezen en velen lieten zich onderwerpen, behalve Nanta, Dhien en Umar. Zij bleven onverzoenbaar en weken uit. Een korte periode van rust volgde en de gevluchte bevolking keerde gedeeltelijk terug. Het was 1879 en de militaire Gouverneur van der Heyden legde de eerste steen voor de nieuwe Grote Moskee als teken van verzoening. Maar op den duur werden de Acehers weer lastig toen zij zagen dat de Hollanders zich ontwapend hadden. Ze begonnen weer posten en konvooien te overvallen, ze vernielden spoorlijnen, bruggen en telegraafpalen. De gevaarlijkste aanslag werd gepleegd door Teuku Umar, die voor Nanta Setia en Cut Nyak Dhien de wapens voerde aan het hoofd van een grote en goed bewapende strijdbende.


Teuku Umar

Na vele aanvallen besloten de Hollanders om een grote vesting te bouwen rond Kota Raja. Dat heette voortaan ‘achter de Linie’ en een ieder die naar binnen wilde diende een geldige pas te tonen. Nu verstreken een aantal jaren in betrekkelijke rust. Dhien en Umar kwamen naar hun geboortegrond waar zij met hun pasgeboren dochter Cut Nyak Gambang een nieuw huis betrokken. Nanta, die oud en blind was geworden werd opgevolgd door zoon Teuku Rayut die niet goed bij zijn hoofd was. Achter de schijngestalte van haar broeder was het Cut Nyak Dhien die de vorstin was en niet onder het koloniale bewind regeerde. Ondertussen zat Umar een plannetje uit te broeden. Hij overviel het stoomschip ‘Hok Canton’, dat op de rede lag aan de Westkust, plunderde het schip en sleepte de gewonde gezagsvoerder met de machinist en echtgenote mee het binnenland in. De gezagsvoerder overleed aan zijn verwondingen, maar de machinist en de dame had hij tegen 25.000 rijksdaalders aan de Kompeuni teruggegeven.


Teuku Tirò

Het was de opzienbarendste piratenstreek geweest ooit vertoond. Van de buit zond hij 500 rijksdaalders aan de Sultan en eenzelfde bedrag aan priester Teuku Tirò. Op zijn beurt bood Tirò Umar een groot oorlogsmaal aan, prees hem openlijk om zijn moed en sluwheid en bood hem samenwerking aan. De Sultan benoemde Umar tot ‘Heer van de zee ter Westkust’. Het betekende dat Teuku Umar officieel was aangesteld tot ‘Inner van de Sultanrechten op de peper aan de Westkust’. Het betekende, dat alle hoofden en Raja’s aldaar, wat inkomsten uit hun pepertuin betreft, aan Umar’s willekeur werden uitgeleverd. En Umar heeft daarvan ruimschoots misbruik gemaakt. Umar genoot van de overvloed, zoals een levenskunstenaar die geniet. Hij gaf weidse feesten met grote maaltijden, strooide het goud in het rond, en over heel Aceh weerklonk de faam van zijn daden en dingen, en men vreesde en aanbad hem. Maar toen werd het vloed in de Dalam en de nieuwe Gouverneur, van Teyn, maakte korte metten. Hij sloot de peperhavens van de Westkust, en legde Umar een boet van 100.000 rijksdaalders op en het was uit met de feesten, met de rijke smulpartijen, met de ruime inkomsten, met de opium en met de overmacht.

Toen dagdroomde Umar over een plan, waardoor hij de Kopeuni uit het lethargische isolement van de Linie weer in het veld kon lokken en daarna in haar gelederen te treden. Inmiddels was Teuku Tirò vergiftigd door zijn zoon Mat Amin, die zich al het wapentuig had toegeëigend en zich in de gebieden van Groot Aceh had gedragen als een bandiet, in plaats van het te eerbiedigen als door Z.M. de Sultan wettig aangestelde Hoofd van Verzet. Umar zou hem een lesje leren en was al bezig zijn mannen te bewapenen. Maar terwijl die strijd duurde liet Umar aan de Gouverneur weten, dat hij ondanks alle krachtinspanningen toch vreesde niet te zullen overwinnen, tenzij de kanonnen van de Kompeuni een beetje dichterbij gezet werden en daar nu en dan afgeschoten. Zo won Umar zijn oorlog tegen Mat Amin. En de Gouverneur meende weer, dat zolang hij maar binnen de linie bleef, zijn neutraliteit bij dit conflict volkomen bewaard bleef en dat daarom de kanonnen gerust een beetje naar het Oosten verplaatst konden worden. Zo zuiverde Umar het hele gebied en toen dit gedaan was, melde hij de Gouverneur, dat de Kompeuni zich zelf van de rust kon overtuigen door een rondmars te doen. Kota Raja stemde toe. En toen hebben de Hollandse troepen ongehinderd die rondmars gedaan, vrolijk, met muziek voorop.


Umar (links vooraan), gedeeltelijk in Nederlands uniform


Toen het zichtbaar was geworden, welk een geniaal veldheer Umar was, werd hij in genade door de Gouverneur aangenomen. Al zijn zonden werden hem vergeven; de Hok Canton, de pepertuinen, alles, en, hij mocht zich onderwerpen! Nadat hij de eed van trouw aan het Gouvernement had afgelegd kreeg hij de rang van Panglima Prang Besar – Opperste Krijgsheer en zijn naam werd veranderd in Teuku Johan Pahalawan. Hij kreeg een zeer hoge toelage en toestemming om daarvan een legioen van 250 krijgers te bewapenen. Bovendien liet het Gouvernement een representatief huis bouwen met twee kleine kanonnen ervoor. Dit gebeurde op 30 september 1893: Umar kwam in contact met een priester, Ulama Kutakarang genaamd, aan wie hij gouden steekpenningen gaf. De priesterlijke tegenprestatie moest daaruit bestaan, zijn volgelingen aan te praten een schijngevecht tegen Johan aan te vangen. In een overvolle moskee verkondigde Ulama dit nieuwe dogma en de gelovigen keken zeer op hun neus. De helft van hen aanvaarde het en de anderen waren tegen. Zo ontstond een reeks schijngevechten, maar ook gevechten tegen een nieuwe vijand; veel mensen vertrouwden Umar niet meer.
Ook Dhien speelde het spelletje mee. Ze Heeft, in de rol van meesteres in het Huis van Teuku Johan’s residentie de Hollandse generaal Vetter ontvangen. Al wat zij aan Oosterse waardigheid, aan trotse aristocratie in zich had, dat heeft ze als een pantser om zich heen gedaan. Op een dag in maart 1896 verklaarde Dhien tegenover Umar dat ze weer in verwachting was en mocht Umar zijn wapens tegen de Hollanders keren dan zou deze toekomstige zoon eenmaal Sultan van Aceh zijn. En terwijl Generaal Deykerhof zijn ‘eervol’ ontslag ontving, terwijl op de rede van Kota Raja, de inde haast aangevoerde troepen met Luitenant – Generaal Vetter als Regeringscommissaris aankwamen, en op Java van Heutsz zich voor Aceh inscheepte pakten Cut Nyak Dhien en de jonge Cut Nyak Gambang hun hebben en houde, opnieuw op weg naar de bergen. Al Umar’s vroegere vijanden sloten zich bij zijn leger aan om de Heilige Oorlog tegen de Hollanders te voeren. En Regeringscommissaris Vetter vaardigde een proclamatie uit, die alleen oorlog tegen Umar aankondigde, nog niet tegen Aceh. En zo ontstond er een felle strijd en van Heutsz, die de Hollandse troepen aanvoerde heeft Umar’s basis nog harder geslagen, dan generaal Pel het deed.


van Heutsz

Drie jaren heeft de strijd tussen Umar en van Heutsz geduurd. En in deze strijd heeft Umar, die al zijn roem en weelde verloren had, eigenlijk niet meer gevochten om macht en glorie, maar om de vrijheid. Het aangekondigde moederschap van Dhien is niet in vervulling gegaan, maar zij bleef naast Umar staan om dag en nacht te waken voor de overwinning. Maar van Heutsz nam geen genoegen met verjagen; hij wilde vernietigen. In de nacht van 10 op 11 februari 1899 kwam een in het zweet gelopen boodschapper melden dat de Grote Generaal zonder bescherming verbleef in een benteng te Meulaboh. Daarop greep Umar zijn wapens en met een bende van 800 man ging hij op weg naar Meulaboh om de generaal aan te vallen. Maar ook te Meulaboh verscheen er een spion die van Heutsz op de hoogte bracht. Zo overviel vanuit een hinderlaag de in de haast bijeen vergaarde manschappen van van Heutsz Umar’s bende, waarbij Umar door twee kogels dodelijk getroffen werd. De diepbedroefde Dhien wenste dat Umar’s lichaam op een geheime plek in de bergen begraven werd, opdat de vijand het niet zou opgraven. Zes jaren heeft Dhien de Guerrillastrijd tegen de Hollanders voortgezet, alles heeft ze nog in het werk gesteld om een laatste grote opstand te inspireren. Maar ze kreeg nu reumatiek en haar ogen gingen achteruit. Gelaten heeft ze zich op 6 november 1905 laten overmeesteren door kapitein Veltman, waarna ze naar Java werd verbannen om daar haar laatste levensjaren te slijten.


De overgave van Cut Nyak Dhien


merapi
Gebruiker
User icon of merapi
spacer line
 

Ik ken de foto""s,
feit is dat uMAR VERRAAD PLEEGDE,dHIEM WERD KRANKZINNIG VERKLAARDsidia
Gebruiker
User icon of sidia
spacer line
 

Historische aanvulling :
CUT Nya Dien is een adelijke vrouw , geen vorstin.
Cut is een overefbare vrouwelijke titel , mits dat de Cut (Tjut) getrouwd is met ook een adelijke man (Teuku).
Een Uleebalang is een miltaire functie , zeg maar de "war" lords van de Sultan .

De invasie van Atjeh (26 maart 1873) is een eenzijdige oorlogsagressie van Nederland op een Soevereine staat.
Dat kwam omdat Nederland kwam te weten dat Atjeh aan het onderhandelen was met europese mogendheden en amerika.
De onderhandelingen werd in Singapore georganiseerd , bezocht door de Syahbandar van Atjeh. Dat werd als de "verraad"van Singapore genpemd door Nederland en als de grote excuus gebruikt om Atjeh binnen te vallen.
Natuurlijk speelt oude zeer zoals "piraterij" gepleegd door atjehers een grote rol , naast de bodemschatten.
Toen is het min of meer normaal dat vreemde schepen geenterd en beroofd werden . In Europa werd het ook gedaan , soms door piraten apiteins met Kapersbrieven.(VOC deed het ook.)

* De echte zeepiraterij werd ook nu (2007) nog gedaan door bepaalde groepen in de straat van Malaka.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

AnisJ
Gebruiker
User icon of AnisJ
spacer line
 


On 04-03-2007 23:49 sidia wrote:


*De echte zeepiraterij werd ook nu (2007) nog gedaan door bepaalde groepen in de straat van Malaka.

 • Maar ..... er zijn héél sterke aanwijzingen dat dit niet méér door orang Aceh gedaan wordt.
  "Is Indonesia linked to piracy in the region of Malakka ?"
  "Echte' piraten in de straat van Malakka".

 • Sid je vergat te vertellen, als je dit al wist, de rol van 'Haydramaut' in de tegenwoordige staat Oman , zij steunden Aceh met kanonnen en met een briljante diplomaat, zijn naam ben ik vergeten ........ de buitgemaakte kanonnen van Aceh zijn nu nog steeds te zien in Arnhem bij het militair museum en rusthuis voor oud-KNIL militairen, in Arnhem, Bronbeek ...... op de kannonen, waren in het Arabisch 'spreuken uit de Koran' vermeld .....
  Die Arabische diplomaat scheen zo goed te zijn dat hij, nadat Aceh werd 'opgerold' een vrije aftocht kreeg ........ • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   

  Hadramaut ligt in Jemen , ze komen al in de 8 ste eeuw naar Indonesia als reizende zeehandelaren.
  Je moet maar mijn omong kosong (verhaaltje) over Islam in een bevriende site gaan lezen.

  * Over piraterij:
  In de buurt van van Tanjung Pinang (Batam e.o) waar er veel eilanden zijn gaan sommige eiland bewoners , en ook import uit Sumatra piraterij als een bijbaantje gaan beoefenen.Zag nog een nederlandse tv programma.

  In de buurt van Palembang werd tijdens de Sriwijaya tijd ook al piraten gesignaleerd , berucht is ook de Chinese piraten.
  Zelfs de vloot van Admiraal Cheng Ho heeft ook last van.
  Film Discovery Channel gezien ?

  De Buginese zeehandelaren cq "piraten " zijn in de tijd van VOC ook actief bezig .
  De Buginesen gingen zelfs vestigen in de Riau Eilanden en kregen politieke macht.
  Als ik me niet vergist kreeg hun leider de titel Yang Di Pertuan Muda , zegt maar als onderkoning.
  PS : volgens de VOC zijn de buginezen ook bekend als piraten.


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Kousbroek stelde dat dat Brouwers overdreef: dergelijke ervaringen, meegemaakt als kind van 2 a 3 en zeker de gruwelijkheden kan een kind van 2 a 3 jaar zich niet meer herinneren.
  De vergelijking met concentratiekampen in Duitsland en Oost-Europa, kun je dat vergelijken met de bezetting in Indie??
  Nippon had een groot Aziatisch rijk voor ogen,Hitler een Arische,blanke cultuur.
  Natuurlijk vond er onder Hitler genocide plaats, maar als de Jap aan de macht was gebleven, wat dan? ik denk nog erger.....
  De blanken waren al geinterneerd, net als veel Indo""s, wat zou er met de inheemse bevolking zijn gebeurd, om maar niet te spreken over de Molukkers  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Ja , oom Sid weet nog lang niet alles hoor! ben me nu ook aan het verdiepen in het Akkoord van Linggadjati[1947] en de toedracht van de ondergang van de Junio maru
  Er werd in Nederland nooit iets verteld over de Indische geschiedenis, dus ga ik zelf op zoek,
  groetjes Merapi/Wilma  dangdude03
  Gebruiker
  User icon of dangdude03
  spacer line
   


  On 10-03-2007 16:47 merapi wrote:[/b
  De vergelijking met concentratiekampen in Duitsland en Oost-Europa, kun je dat vergelijken met de bezetting in Indie??

  Er is een andere topic Beste Merapi waar je het onlangs over 'zielige krombenige spleetogen had die geen intelligentie bezitten' :
  http://forum.indonesiepagina.n(...)oorlogs_misdaden.php


  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 10-03-2007 17:00 merapi wrote:
  ben me nu ook aan het verdiepen in het Akkoord van Linggadjati[1947]

  Is het toevallig de 2 delige boek van Schermerhorn ?
  Staat op mijn boeken plank.
  Als je dat uitgelezen heb moet je de vervolg boek lezen , de Renville overeenkomst van Ide Anak Agung Gde Agung.
  De oudste zoon vasn een Balinese vorst was Minister van Binnenlandse zaken en buitenlandse zaken van de Republiek (Jogja).
  Later werd hij later Minister president van Negara Indonesia Timur .
  Als je de 2 boeken leest kan je zien hoe Nederland keer op keer geblunderd heeft , en zeker de uitvinder van de Federale staat gedachte (Van Mook) .
  Het is een "circus van gemiste kansen"geweest.

  Over de Japanse rol in Indonesia is anders dan de Nazi Rol in Duitsland.
  De samenwerking van de Indonesiers met de Japaaners heeft ook zijn "prijskaartje", veel slachtoffers bij de Romusha , ook veel burgerslachtoffers door gebrek aan alles.Hongersnood en honderdduizenden doden.
  En toch is het de moeite waard geweest.Vrijheid krijgt je niet gratis.
  Japan was de boegbeeld en heeft voorbeeldfunctie voor Aziatische volkeren.
  Mijn oudste zus was ook gestorven toen ze klein was , door ziekte en gebrek aan alles was ze gestorven.En toch heeft mijn vader tijdens het begin van de Kemerdekaan Oorlog(verzet) ook "samengewerkt"met de Jappaners.
  Als oud leraar van een H.I.S (Holland Inlandse School) heeft hij meegeholpen als niet militairinstructeur om de Heiho's te gaan vormen en opleiden .
  Daar is hij ook niet geschikt voor , te zachtmoedig .Bedankte ook toen hij gevraagd werd om militair actief te worden , veel van de 1ste generatie officieren/ komandanten waren ook vaak leraren geweest. En zeker mensen met bepaalde achtergrond en die ook de nederlandse vorming gehad hebben.
  Toen was er veel te weinig opgeleide indonesiers (zie gewoon de CBS statistieken van 1940) , laat staan Indonesiers die les geven aan een school met Nederlands als voertaal..


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   

  Ter leering ende vermaeck .
  Alleen voor liefhebbers .

  http://www.gase.nl/Documents/Beel/beelhfdst1.doc


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Het was het boek:uit Indie geboren en "het rijk van Insulinde" , door HW v.d Poel, van Schermerhorn moet ik iets hebben,
  wat ik vreemd vind is ondanks het rigide koloniale bestuur dat er door de kolonialisten rekening werd gehouden met de adat en de vorsten.
  Die stonden toch ook de herendiensten in de weg, om dit op te heffen?
  Natuurlijk in die tijd gezien is adat respect een voorwaarde, maar een voorwaarde voor min of meer slavernij, voor een vorst die als een halve god verd behandeld?
  Om Sid, zie mij maar als een geschiedenisleerlinge!
  Ik denk dat de corruptie een gouden tijd had,
  Selam  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Nou, als ik het zo lees heb ik minimaal 60jaar Indische[Indonesische geschiedenis in te halen! geen probleem, interesse genoeg!
  - zoveel vragen! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!
  ook over Nieuw Guinea, nu I.Y
  Ik hoop dat ik met de vragen bij mn sobats terecht kan  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 11-03-2007 00:16 merapi wrote:
  Nou, als ik het zo lees heb ik minimaal 60jaar Indische[Indonesische geschiedenis in te halen! geen probleem, interesse genoeg!

  Ik ook , en als je de oude bronnern lees (van Nederlandse zijde) word ik niet vrolijk van.
  Dat kom omdat ik van de "andere kant " ben en de summiere verhaaltjes van mijn ouders bevestigd ziet.  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Nee, om Sid u bent net zo als ik van de ""andere kant"", gelukkig heb ik nooit Nederlandse familieleden gehad die zich misdroegen in Indie, dus geen Delianen,planters, ambtenaartjes en andere blaaskaken, die hier in Nederland niets presteerden maar in Indie de tuan gingen uithangen, en met veel hielenlikkerij een rangetje hoger kwamen.

  Mijn 2 Indo- ooms, zijn nooit meer geestelijk hersteld van de kampen en de bersiaptijd.
  Soms denk, wat een onbeschrijfelijk verdriet hebben ze gehad.
  praten? nee
  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   


  On 09-03-2007 23:44 sidia wrote:
 • Hadramaut ligt in Jemen , ze komen al in de 8 ste eeuw naar Indonesia als reizende zeehandelaren.
  Je moet maar mijn omong kosong (verhaaltje) over Islam in een bevriende site gaan lezen .......................................................................................................................


 • Hadhramaut en INDOnesia .....

 • Volgens dit artikel hebben Hadrati's zelf, als één van de bevolkingsgroepen een rol gespeeld bij de onafhankelijkheid van het land dat nu INDOnesia genoemd wordt ..... "Constructing the nation: ethnicity, race, modernity and citizenship in early INDOnesian thought, by R.E. Elson".


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 17-03-2007 13:50 AnisJ wrote:

  ...


 • Hadhramaut en INDOnesia .....

 • Volgens dit artikel hebben Hadratis zelf, als één van de bevolkingsgroepen een rol gespeeld bij de onafhankelijkheid van het land dat nu INDOnesia genoemd wordt ".


 • Het zou kunnen dat ik de teks verkeerd begrepen heb (adoeh ) , kan toch niet met jou meegaan dat ze echt een rol gespeeld hebben bij de onafhankelijkheid.
  Naar mijn mening hebben ze dezelfde "aandeel"zoals de chinezen hebben.
  Dat gezien hun status (vreemde oosterlingen) en dat ze meestaal actief zijn in de handel.
  Dus in de economie , en in de verspreiding van Islam , maar echt verzetten tegen de VOC en later de Ned.Indische regering hebben ze toch niet gedaan.En zeker gewapende verzet.
  Uiteraard zal er er indonesische leiders met een arabische afkomst die actief in het verzet zijn gegaan , maar als bevolkingsgroep zijn ze naast het verspreiden van Islam alleen maar actief in de handel.
  Geldzaken bijvoorbeeld .


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Chinezen waaiden met alle winden mee, en dat doen ze nog steeds...
  De verspreiding van de Islam was voor Chinezen onbelangrijk en ook voor de Jappen.
  Godsdienst geldt niet voor deze ""vreemde oosterlingen"" enkel [economische macht en rassengelijkheid[genocide dus]
  Lijkt mij het kinderlijke beeld van de Jap/Chinees dat de keizer een zoon van God is, en dat er uitgeroeid mag worden uit die naam.
  Een grotere drogreden heb ik niet kunnen vinden, ook niet binnen het Christelijk geloof  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  Bapa 'Sid' misschien niet actief maar volgens de schrijver invloedrijk ... maar kan dat kan misschien iedereen nu achteraf zeggen .....


  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 19-03-2007 14:13 AnisJ wrote:
  Bapa Sid misschien niet actief maar volgens de schrijver invloedrijk ... maar kan dat kan misschien iedereen nu achteraf zeggen .....

  Zelfs dat heb ik vraagtekens.
  Ik zie (mijn persoonlijke mening) dat ze dezelfde positie hebben zoals de joden in Nederland(Europa?).

  De "arabieren" werden soms ook verward met de Mooren, en zijn alleen actief in de handel.
  In de artikel werd ook geschreven dat ze ook geld gaan uitlenen met (zeer) hoge rente .Zoals je weet is geld uitlenen in de islam tegen(hoge) rente NOT Done.
  Zoals bij de joden in Nederland kan het ook voorkomen dat er joden zijn die actief meegedaan hebben in het verzet , maar als groep zijn ze bekend als handelaren en geldschieters.
  Althans in het verleden.
  Mooier kan ik het niet maken. Emoticon: Yes!


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  Sid yth.,

  Tijd speelt denk ik óók een rol, mijn al overleden moeder, vertelde dat vroeger men géén onderscheid maakte tussen Armenieërs en Turken men wist dit onderscheid toen niet, nu wel ...... in deze informatietijdperk ..... iedereen werd Armenieër genoemd ....


  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  4yoke4
  Gebruiker
  User icon of 4yoke4
  spacer line
   


  On 19-03-2007 15:28 AnisJ wrote:
  Sid yth.,

  Tijd speelt denk ik óók een rol, mijn al overleden moeder, vertelde dat vroeger men géén onderscheid maakte tussen Armenieërs en Turken men wist dit onderscheid toen niet, nu wel ...... in deze informatietijdperk ..... iedereen werd Armenieër genoemd ....


  Wat weet jij over Armeniërs in Indonesië Anis ?
  ben benieuwd.


  Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  " .... wat bedoelt j/u, tante Yo ...., ik bedoel alleen dat men vroeger géén onderscheid maakte .... je kent er één en dan noem je iedereen zó ...... nu weet je véél méér over de achtergrond(-en) ...... "


  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Ja om Sid en Anis,
  Arabieren,Joden en Chinezen zijn van ouds her bezig in de handel, tot op de dag van vandaag.
  Voorop gesteld dat ik niemand zal discrimineren, nooit, maar dat al deze religies met een baal zout moeten genomen worden is zeker!
  Inderdaad, de Islam verbiedt rente te vragen, maar de vele koffiehuizen[lees:verkapte gokhuizen en hoerenkamertjes] zeggen genoeg.
  De eigenaar van het o zo vredig thee en koffiehuis verdient er dik aan.
  Hetzelfde geldt voor Chinatown Den Haag: ook achteraf kamertjes in een Chinees restaurant of massagehuis:Chinezen laten enkel Chinese en blanke vrouwen toe.
  Kom maar eens een dag meelopen in Den Haag  merapi
  Gebruiker
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Een aanrader: De wandelaar van Adriaan van Dis  Plaats een reactie op dit onderwerp

  Je moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen. Je kunt inloggen door hier te klikken.
  Als je nog geen lid bent, kun je jezelf hier registreren.


  nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen

  9,570,783 views - 117,907 berichten - 9,322 onderwerpen - 6,028 leden
   Gesponsorde links

  © indonesiepagina.nl · feedback & contact · 2000 - 2021
  Websites in ons netwerk: indahnesia.com · ticketindonesia.info · kamus-online.com · suvono.nl

  101,940,637 pageviews Een website van indahnesia.com